Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verhaal van Waarde, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en een “Opdrachtgever”.

Artikel 2 Offerte

Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtnemer doet er alles aan om de termijnen te halen en zal opdrachtgever terstond op de hoogte brengen indien mogelijk een termijn niet gehaald dreigt te worden. In overleg zal in alle redelijkheid gekeken worden wat de beste oplossing is. Deze worden dan in een aangepaste overeenkomst vastgelegd. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen beide partijen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de andere partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de andere partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Beide partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de verbintenis had nagekomen moeten zijn.

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5 Kwaliteit

Na ieder interview wordt het uitgewerkte hoofdstuk ter correctie aangeboden aan opdrachtgever. Deze worden voorafgaand aan het volgende interview besproken. In principe zal opdrachtgever hierin het laatste woord hebben, behalve als opdrachtnemer van mening is dat de tekst schadelijk kan zijn voor derden. Na het laatste interview krijgt opdrachtgever het volledige uitgewerkte boek en kan nog één keer correcties op tekst aanbrengen, alvorens de opmaak uitgevoerd wordt. De proefdruk bevat de definitief goedgekeurde tekst. Bij goedkeuring van de opmaak wordt een definitieve drukopdracht gegeven.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Opdrachtnemer factureert 50% bij aanvaarding van de opdracht en 50% na goedkeuring van de drukproef. Extra bestellingen dienen vooraf betaald te worden.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Bij oplevering zullen de geluidsopnamen worden overgedragen aan Opdrachtgever.

Artikel 7 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om emotioneel gekleurde meningen van de opdrachtgever, die mogelijk iemand in een zeer kwaad daglicht stellen, wat als laster gezien zou kunnen worden, niet dusdanig in het boek op te nemen.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

In principe zal de Opdrachtnemer alle interviews vertrouwelijk behandelen en alleen materiaal gebruiken waarvoor Opdrachtgever toestemming heeft verleend, door middel van het fiatteren van de tekst van een hoofdstuk.
Uitzondering hierop is als Opdrachtnemer tijdens de interviews geconfronteerd wordt met strafbare feiten. De interviewer zal dan eerst in consultatie gaan met de directie. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de geheimhoudingsplicht te schenden en indien nodig de politie te informeren.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst, aan zijn zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. In het contract wordt overeengekomen of het eindproduct geopenbaard mag worden of dat dit puur voor eigen gebruik van de opdrachtgever is. Indien in het contract wordt overeengekomen dat het niet geopenbaard wordt, kan de opdrachtnemer nimmer citeren en is gehouden aan de geheimhoudingsplicht.